Welkom bij "Ons Slenaken"

Dit is de website van het kernoverleg Zelfsturing Slenaken.

Wat is zelfsturing?

Met zelfsturing wordt de werkwijze bedoeld waarmee de inwoners van de gemeente zelf actief werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun leefomgeving.
De gemeente draagt bij aan de uitvoering van de plannen en maakt bewust ruimte voor initiatieven van bewoners.
Zelfsturing richt zich dus op de versterking van de leefbaarheid en de eigen identiteit van de kernen van de gemeente, in dit geval de gemeente Gulpen-Wittem.

Hoe is de Zelfsturing Slenaken tot stand gekomen? 

In 2014 zijn een aantal informatiebijeenkomsten gehouden met een inventarisatie van de wensen en problemen van de inwoners van Slenaken.
Op basis hiervan is het "Dorpsontwikkelingsplan Slenaken", kortweg DOP genoemd, tot stand gekomen.
In dit DOP is vastgelegd hoe de uitvoering van zelfsturing de komende jaren kan worden aangepakt.

Wat is er tot nu toe bereikt?

De herinrichting van de Anker Plaats, de parkeerplaats naast bakkerij Vermeeren, is natuurlijk één van de voornaamste successen van de afgelopen periode.
Samen met de gemeente zijn wij erin geslaagd een mooi dorpsplein te realiseren met voldoende groen, een gezellige zithoek en genoeg ruimte voor de jaarlijkse kermis of andere evenementen.
Tussentijds werd na veel overleg met de gemeente het verbindingspaadje tussen de Kerkdelstraat en de Schilbergweg aangelegd middels een eenvoudige verharding van funderingsmateriaal. 
Inmiddels zijn langs deze trap, evenals langs de trappen bij de fanfarezaal nieuwe trapleuningen geplaatst door enkele vrijwilligers.
Ook is inmiddels een hulp(klussen-)dienst voor onze inwoners operationeel waar mensen, die daartoe om welke reden dan ook niet zelf in staat zijn, terecht kunnen voor het uitvoeren van noodzakelijke kleine klussen.
In samenwerking met het IKL, de buurtvereniging en de gemeente is de omgeving van het kapelletje te Heijenrath aangepast waarbij zelfs een oude waterput weer tevoorschijn kwam.
Het ligt in de bedoeling om de omgeving van het kapelletje op Schilberg op soortgelijke wijze aan te pakken. De plannen daartoe zijn in voorbereiding, eveneens in samenwerking met het IKL, de gemeente en de mensen van Schilberg.
Na het gereed komen van de vijf nieuwbouwwoningen aan de Anderdelstraat en aansluitend aan het afwerken van de nieuwe ontsluitingsweg voor deze woningen zullen zowel (uitgaande va de vereiste hogere goedkeuring) de Kerkdelstraat als de Anderdelstraat ingrijpend gereconstrueerd worden, aldus de ambtenaren van de gemeente.
Uiteindelijk is er een verzoek aan de gemeente gedaan om middelen vrij te maken voor het opstellen van een beeld-kwaliteitsplan (BKP) voor ons dorp.
Dit verzoek is inmiddels door de gemeente afgewezen met het advies per project afzonderlijke plannen in te dienen. 
Recentelijk is daarom een verzoek aan de gemeente gedaan om een bedrag beschikbaar te stellen voor het opstellen en uitwerken van een plan voor reconstructie en verfraaiing van het kerkplein.
Tot slot zijn door de gemeente de nodige financiële middelen beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de groenvoorziening, c.a. rondom de Sint Josephkapel Schilberg en, vooruitlopend op de kernverfraaiing, het aanbrengen van een twintigtal bloemornamenten aan lichtmasten rondom het kerkplein alhier.


 
Ons Slenaken, een initiatiefgroep zelfsturing voor een leefbaar en beter Slenaken